Bản mẫu:Thế phả quân chủ Thần Nông thị

  1. ^ Tư Mã Trinh coi là một vị vua.