Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cải cách Tư pháp và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020.

Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XII
(2016 - 2021)
Thành viên
Trưởng ban Nguyễn Phú Trọng
Phó Trưởng ban Thường trực Phan Đình Trạc
Phó Trưởng ban Trương Hòa Bình
Ủy viên 16 ủy viên
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chức năng Cơ quan tham mưu cải cách pháp luật do Đảng Cộng sản trực tiếp quản lý
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Ban Bí thư khoá XI
Cơ quan Kiểm tra Kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Văn phòng Trung ương Đảng
1A, Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.

Chủ tịch nước giữ chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.

Nhiệm vụSửa đổi

 • Thảo luận, quyết định chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp, chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo cả nhiệm kỳ và hằng năm; xác định kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp hằng quý.
 • Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cải cách tư pháp.
 • Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 • Nghiên cứu, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.
 • Tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Quyền hạnSửa đổi

 • Được yêu cầu các tỉnh uỷ, thành uỷ, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và Đảng uỷ trực thuộc Trung ương:
  • Báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận về lĩnh vực cải cách tư pháp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
  • Cung cấp thông tin và tham gia ý kiến đối với các văn bản về lĩnh vực tư pháp.
 • Tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề về lĩnh vực tư pháp của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương.

Nguyên tắc làm việc, chế độ làm việc,quan hệ công tácSửa đổi

Nguyên tắc làm việcSửa đổi

 1. Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị.
 2. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Chế độ làm việcSửa đổi

 1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chương trình cả nhiệm kỳ và hằng năm, có điều chỉnh khi cần thiết; Ban Chỉ đạo họp thường kỳ 3 tháng một lần, họp bất thường khi cần thiết.
 2. Kết quả các phiên họp của Ban Chỉ đạo phải được thể hiện bằng văn bản và thông báo đến các cơ quan có liên quan để thực hiện.

Quan hệ công tácSửa đổi

 1. Ban Chỉ đạo phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng Toà án Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Tỉnh ủy, Thành ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương về lãnh đạo việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp.
 2. Ban Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo làm việc trực tiếp với các cấp uỷ, tổ chức Đảng có liên quan.

 1. Ban Chỉ đạo trao đổi thông tin cần thiết với các cơ quan, tổ chức; mời đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương tham dự các hội nghị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Chế độ báo cáoSửa đổi

Quân uỷ Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tỉnh ủy, thành ủy định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; gửi đề án, báo cáo cho Ban Chỉ đạo theo quy định của Ban Chỉ đạo.

Cơ quan tham mưu, giúp việcSửa đổi

Ban Chỉ đạo có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp là đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo.

Cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để giao dịch hành chính, thực hiện trách nhiệm chủ tài khoản theo sự uỷ quyền của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định sau khi trao đổi, thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương.

Tổ chức Đảng của cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Thành viên Ban Chỉ đạoSửa đổi

Hiện nay, cơ cấu Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương gồm:

 • Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước
 • Phó Trưởng ban Thường trực:
 • Phó Trưởng ban: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
 • Uỷ viên Ban Chỉ đạo: 11 - 15 người (gồm 10 người thường trực và những thành viên khác)
 1. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
 2. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
 3. Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
 4. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 5. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 6. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
 7. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
 8. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 9. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
 10. Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Uỷ viên chuyên trách: (2 người)

Nhiệm kì 2016 - 2021Sửa đổi

Theo Quyết định số 343-QĐNS/TW, ngày ngày 13 tháng 8 năm 2016 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 19 thành viên.[1]

Trưởng ban Ban Chỉ đạo

Phó Trưởng ban Thường trực

Phó Trưởng ban
Ủy viên
 1. Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
 2. Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
 3. Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
 4. Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 5. Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 6. Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
 7. Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
 8. Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trưc Ban Nội chính Trung ương
 9. Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
 10. Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 11. Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
 12. Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 13. Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
 14. Trần Việt Hùng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Ủy viên chuyên trách
 1. Trịnh Xuân Toản - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
 2. Trung tướng Trần Thế Quân - Trưởng ban Thư ký (Nghỉ hưu từ tháng 10/2018)[3]

Nhiệm kì 2011 - 2016Sửa đổi

Trưởng ban Ban Chỉ đạo
Phó Trưởng ban Thường trực
 • Lê Thị Thu Ba - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban
Ủy viên
 • Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
 • Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
 • Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao
 • Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
 • Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
 • Nguyễn Thành Cung - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
 • Nguyễn Văn Hiện - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
 • Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
 • Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam
 • Lê Thúc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Ủy viên chuyên trách

Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp qua các thời kỳSửa đổi

Thứ tự Hình Họ và tên Nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm Ghi chú
1   Trương Tấn Sang
(1949)
19 tháng 9 năm 2011 – 13 tháng 8 năm 2016 &0000000000000004.0000004 năm, &0000000000000329.000000329 ngày Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp đầu tiên
2   Trần Đại Quang
(1956–2018)
13 tháng 8 năm 2016 – 21 tháng 9 năm 2018

(mất khi đang tại nhiệm)

&0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000039.00000039 ngày
-   Đặng Thị Ngọc Thịnh
(1959)
21 tháng 9 năm 201823 tháng 10 năm 2018 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 năm, &0000000000000032.00000032 ngày Quyền Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp sau khi Trần Đại Quang từ trần ngày 21/09/2018
3   Nguyễn Phú Trọng
(1944)
23 tháng 10 năm 2018 – nay &0000000000000002.0000002 năm, &0000000000000095.00000095 ngày

Xem thêmSửa đổi