Bao Trung Tráng Công trong Tiếng Việt có thể là những nhân vật sau:

Danh sách sửa

  • Bao Trung Tráng Công (褒忠壮公) Đoàn Chí Huyền, thụ phong Bao quốc công, thụy hiệu Trung Tráng, công thần khai quốc đời nhà Đường.
  • Bao Trung Tráng Công (褒中壮公) Vương Tốn, thụ phong Bao Trung huyện công, thụy hiệu là Tráng, công thần khai quốc nhà Đông Tấn, ban đầu chỉ là Bao Trung Tráng Bá.

Xem thêm sửa