Tầng Barton

(Đổi hướng từ Barton)
Hệ/
Kỷ
Thống/
Thế
Bậc /
Kỳ
Tuổi
(Ma)
Neogen Miocen Aquitane trẻ hơn
Paleogen Oligocen Chatti 23.03 - 28.1
Rupel 28.1 - 33.9
Eocen Priabona 33.9 - 37.8
Barton 37.8 - 41.2
Lutetia 41.2 - 47.8
Ypres 47.8 - 56
Paleocen Thanet 56 - 59.2
Seland 59.2 - 61.6
Đan Mạch 61.6 - 66
Creta Thượng Maastricht cổ hơn
Phân chia Paleogen theo ICS, 8/2018.[1]

Tầng Barton (hay còn gọi là tầng Auvers) là một tầng của thế Eocen. Nó trải dài trong khoảng thời gian từ khoảng 41,2 ± 0,2 triệu năm trước (Ma) tới 37,8 ± 0,2 Ma. Tên gọi tầng Barton là lấy theo các tầng đá Barton được tìm thấy giữa Highcliffe và Milford-on-Sea ở Hampshire, Anh. Tên gọi tầng Auvers là lấy theo Auvers-sur-Oise, một điểm gần Paris, chứa các hóa thạch thuộc thời kỳ này.

Tầng này bắt đầu khi có các hóa thạch của Reticulofenestra reticulata và kết thúc trước khi có hóa thạch của Chiasmolithus oamaruensis.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “ICS - Chart/Time Scale”. www.stratigraphy.org.
Kỷ Paleogen
Paleocen Eocen Oligocen
Đan Mạch | Seland
Thanet
Ypres | Lutetia
Barton | Priabona
Rupel | Chatti