Hệ Thống Tầng Niên đại (Ma)
Neogen Miocen Aquitane trẻ hơn
Paleogen Oligocen Chatti 23.03–27.82
Rupel 27.82–33.9
Eocen Priabona 33.9–37.8
Barton 37.8–41.2
Lutetia 41.2–47.8
Ypres 47.8–56.0
Paleocen Thanet 56.0–59.2
Seland 59.2–61.6
Đan Mạch 61.6–66.0
Creta Thượng Maastricht cổ hơn
Phân chia trong kỷ Paleogen theo ICS, đến tháng 8 năm 2018.[1]

Tầng Seland hay Trung Paleocen là một tầng của thế Paleocen. Nó kéo dài từ khoảng 61,6 ± 0,2 triệu năm trước (Ma) tới khoảng 59,2 ± 0,2 Ma.

Tên gọi của tầng này được đặt cho các địa tầng đại dương của Sjælland (Seeland/Zealand)[2], một đảo lớn của Đan Mạch.

Tham khảoSửa đổi

Lưu ýSửa đổi

  1. ^ “ICS - Chart/Time Scale”. www.stratigraphy.org. 
  2. ^ Selandian-Stage
Kỷ Paleogen
Paleocen Eocen Oligocen
Đan Mạch | Seland
Thanet
Ypres | Lutetia
Barton | Priabona
Rupel | Chatti