Cát Bố Lạt (chữ Hán: 噶布喇; ? - 1681), Hách Xá Lý thị, thuộc Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ, nhậm chức Lĩnh thị vệ Nội đại thần. Ông là cha của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu và là trưởng tử của Sách Ni một trong bốn vị đại thần phụ chính của Hoàng đế Khang Hi.

Cuộc sống sửa

Cát Bố Lạt là trưởng tử của Sách Ni – một trong 4 phụ chính đại thần thời kỳ đầu của Khang Hi. Cát Bố Lạt trước nhậm Nội các Đại học sĩ, sau lại nhậm Lĩnh thị vệ Nội đại thần. Năm Khang Hi thứ 4 (1665), thứ nữ của Cát Bố Lạt được tuyển làm Hoàng hậu của Khang Hi Đế. Tháng 9, Khang Hi cùng Hách Xá Lý thị tổ chức đại hôn. Năm thứ 13 (1674), Hoàng hậu Hách Xá Lý thị băng tại Khôn Ninh Cung. Tháng 12, Cát Bố Lạt được Khang Hi phong Nhất đẳng Công (一等公), thế tập. Dụ viết:

Năm thứ 20 (1681), tháng 9, Cát Bố Lạt bệnh nặng. Khang Hi Đế sai Thị vệ Vũ Cách đưa ngự y đến xem, lại sai Nhất đẳng Thị vệ Diệu Sắc, Tam đẳng Thị vệ Tô Đạt, ban thưởng năm ngàn lượng bạc, lạc đà bốn con, lừa hai con, ba yên ngựa. Dụ Lễ bộ:

Ngày 22, Cát Bố Lạt mất, thuỵ "Khác Hi" (恪僖)

Gia đình sửa

Con trai sửa

  • Trường Thái (长泰), tập Nhất đẳng Công.
  • Thường Hải (常海), Tá lĩnh

Con gái sửa

Tham khảo sửa