Cảnh Vũ Công (chữ Hán:景武公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Tùy triều Sở Cảnh Vũ Công (hoặc Việt Cảnh Vũ Công và Dĩnh Cảnh Vũ Công) Dương Tố (thời Bắc Chu gọi là Thành An Cảnh Vũ huyện công)
  • Đường triều Vệ Cảnh Vũ Công Lý Tĩnh

Xem thêm sửa