Cố mệnh Bát đại thần

Cố mệnh Bát đại thần (chữ Hán: 顧命八大臣) là tám vị quan nhiếp chính do chính Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế chỉ định trước khi qua đời, gồm 3 vị Ngự tiền đại thần Di Thân vương Tải Viên, Trịnh Thân vương Đoan Hoa, Hộ bộ Thượng thư Túc Thuận cùng 5 vị Quân cơ đại thần là Cố Luân Ngạch phụ Cảnh Thọ, Binh bộ Thượng thư Mục Ấm, Lại bộ Tả Thị lang Khuông Nguyên, Lễ bộ Hữu Thị lang Đỗ Hàn, Thái bộc Thiếu Khanh tự Tiêu Hữu Doanh.

Vào năm Tân Dậu (1861), Hàm Phong Đế qua đời trong Tị Thử Sơn Trang ở hành cung Nhiệt Hà. Trước khi mất, Hoàng đế di mệnh chỉ điểm 3 vị Ngự tiền đại thần cùng 5 vị Quân cơ đại thần có quyền nhiếp chính, đồng thời còn kèm chỉ dụ: ["Giúp rập Hoàng thái tử Tái Thuần kế vị Hoàng đế, tổng nhiếp triều chính"; 辅弼皇太子载淳为帝,总摄朝政。]. Cả tám người khi ấy được gọi là 「Tán tương chính vụ Vương, đại thần; 赞襄政务王、大臣」, cũng gọi [Cố mệnh Bát đại thần].

Không lâu sau đó, Từ An Thái hậu cùng Từ Hi Thái hậu liên kết với Cung Thân vương Dịch Hân tiến hành đảo chính, giành được quyền nhiếp chính mà lịch sử gọi là thùy liêm thính chính. Sử gọi [Tân Dậu chính biến; 辛酉政变].

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa