Mở trình đơn chính

Chủ nghĩa phát xít

Hệ tư tưởng chính trị

Benito Mussolini (trái) và Adolf Hitler (phải), hai thủ lĩnh phát xít.