Danh sách Hoàng đế Nhà Minh

bài viết danh sách Wikimedia
(đổi hướng từ Danh sách hoàng đế Nhà Minh)

Nhà Minh cai trị Trung Quốc từ năm 1368 tới 1644, tiếp sau nhà Nguyên của người Mông Cổ và sụp đổ cùng với tình trạng nổi dậy của nông dân vào tay nhà Thanh của người Mãn Châu. Mười bảy hoàng đế đã trị vì trong khoảng thời gian 276 năm. Một loạt các vị vua khác tiếp tục tự coi mình là người kế vị nhà Minh ở cái gọi là nhà nước Nam Minh cho tới khi vị vua cuối cùng bị hành quyết năm 1662.

Thế Phả Nhà MinhSửa đổiCác vị vua triều MinhSửa đổi

Tên riêng Thụy hiệu1
Miếu hiệu1 Niên hiệu Năm cai trị Tên
thường dùng nhất
Hình
Chu Nguyên Chương
朱元璋
Cao Đế
高帝
Thái Tổ
太祖
Hồng Vũ
洪武
1368 - 1398 Hồng Vũ  
Chu Doãn Văn
朱允炆
Huệ Đế
惠帝
Huệ Tông
惠宗
Kiến Văn
建文
1398 - 1402 Kiến Văn  
Chu Đệ
朱棣
Văn Đế
文帝
Thái Tông
太宗
Thành Tổ
成祖
Vĩnh Lạc
永樂
1402 - 1424 Vĩnh Lạc  
Chu Cao Sí
朱高熾
Chiêu Đế
昭帝
Nhân Tông
仁宗
Hồng Hi
洪熙
1424 - 1425 Hồng Hi  
Chu Chiêm Cơ
朱瞻基
Chương Đế
章帝
Tuyên Tông
宣宗
Tuyên Đức
宣德
1425 - 1435 Tuyên Đức  
Chu Kỳ Trấn
朱祁鎮
Duệ Đế
睿帝
Anh Tông
英宗
Chính Thống
正統
1435 - 1449³ Chính Thống  
Chu Kỳ Ngọc
朱祁鈺
Cảnh Đế
景帝
Đại Tông
代宗
Cảnh Thái
景泰
1449 - 1457 Cảnh Thái  
Chu Kỳ Trấn
朱祁鎮
Duệ Đế
睿帝
Anh Tông
英宗
Thiên Thuận
天順
1457 - 1464³ Chính Thống  
Chu Kiến Thâm
朱見深
Thuần Đế
純帝
Hiến Tông
憲宗
Thành Hoá
成化
1464 - 1487 Thành Hóa  
Chu Hữu Đường
朱祐樘
Kính Đế
敬帝
Hiếu Tông
孝宗
Hoằng Trị
弘治
1487 - 1505 Hoằng Trị  
Chu Hậu Chiếu
朱厚照
Nghị Đế
毅帝
Vũ Tông
武宗
Chính Đức
正德
1505 - 1521 Chính Đức  
Chu Hậu Thông
朱厚熜
Túc Đế
肅帝
Thế Tông
世宗
Gia Tĩnh
嘉靖
1521 - 1566 Gia Tĩnh  
Chu Tái Hậu
朱載垕
Trang Đế
莊帝
Mục Tông
穆宗
Long Khánh
隆慶
1566 - 1572 Long Khánh  
Chu Dực Quân
朱翊鈞
Hiển Đế
顯帝
Thần Tông
神宗
Vạn Lịch
萬曆
1572 - 1620 Vạn Lịch  
Chu Thường Lạc
朱常洛
Trinh Đế
貞帝
Quang Tông
光宗
Thái Xương
泰昌
1620 Thái Xương  
Chu Do Hiệu
朱由校
Triết Đế
悊帝
Hy Tông
熹宗
Thiên Khải
天啟
1620 - 1627 Thiên Khải  
Chu Do Kiểm
朱由檢
Mẫn Đế
愍帝
Tư Tông
思宗
Nghị Tông
毅宗
Uy Tông
威宗
Hoài Tông
懷宗
Sùng Trinh
崇禎
1627 - 1644 Sùng Trinh  
1 Vì thụy hiệu và miếu hiệu thường trùng lặp đối với hoàng đế ở các triều đại khác nhau, thường chúng được gắn tên triều đại ở trước, trong trường hợp này là Minh để tránh nhầm lẫn. Ví dụ, Hồng Vũ hoàng đế thường được gọi là Minh Thái Tổ.
2 Vĩnh Lạc Hoàng đế chiếm ngôi của cháu trai là Kiến Văn, theo chính sử Kiến Văn bị coi là chết trong một vụ cháy ở hoàng cung nhưng có ý kiến nghi ngờ rằng ông đã bỏ trốn để sống ẩn dật. Vĩnh Lạc xóa bỏ mọi điều liên quan tới triều đại của cháu và không đặt miếu hiệu cho Kiến Văn.
3 Sau khi nghe những lời cố vấn của các hoạn quan, Chính Thống Hoàng đế đã đích thân chỉ huy một chiến dịch chống lại người Mông Cổ năm 1449 và bị bắt giữ. Em trai ông, Cảnh Thái Hoàng đế lên ngôi và vì thế việc bắt giữ con tin không còn giá trị gì nữa, người Mông Cổ thả Chính Thống và ông quay về nước sống trong sự ẩn dật. Tuy nhiên, Chính Thống vẫn chiếm lại được ngôi báu sau khi em ông ta ốm nặng, lựa chọn tên giai đoạn cai trị sau này là Thiên Thuận.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi