Hydro hóa là một trong những phản ứng hóa học hàng đầu được sử dụng vì nó cho phép sự hình thành, trong một bước duy nhất, liên kết đơn C-C từ ankenalkynes, liên kết C-O từ xeton, aldehyt hoặc este và C-N (amin) từ imine hoặc nitrile. Hydro hóa bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm loại chất xúc tác, nồng độ chất xúc tác, dung môi, độ tinh khiết của chất nền, nhiệt độ và áp suất. Tối ưu hóa một quy trình hydro hóa đòi hỏi sự lựa chọn nhiều tham số như chất xúc tác chính xác, nhiệt độ, áp suất, dung môi, phụ gia và tỷ lệ chất nền-chất xúc tác.[1]

Quá trình Hydro hóaSửa đổi

Quá trình Hydro hóa cũng như quá trình đề Hydro hóa được biết từ rất lâu, được ứng dụng nhiều trong các quá trình Lọc-Hóa dầu. có thể định nghĩa quá trình Hydro hóa, đề Hydro hóa như sau:

  • Quá trình chuyển hóa mà trong có sự tách nguyên tử H ra khỏi hợp chất hữu cơ được gọi là quá trình đề Hydro hóa.
  • Quá trình chuyển hóa mà trong đó có sự tác dụng của phân tử H2 được gọi là quá trình Hydro hóa.

Ứng dụngSửa đổi

Ứng dụng trong lĩnh vực Hóa dầuSửa đổi

Trong công nghiệp hóa dầu, quá trình đề Hydro hóa được ứng dụng để tổng hợp chất hoạt động bề mặt, tổng hợp các monome có giá trị như styren, formaldehyd, aceton, anilin...,còn quá trình Hydro hóa được ứng dụng trong lĩnh vực lọc dầu.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Hydro hóa-METTLER TOLEDO”.
  2. ^ “Quá trình Hydro hóa- đề Hydro hóa”.