Khang hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Khang Hầu)

Khang Hầu (chữ Hán: 康侯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

 1. Tây Chu Kỷ Khang hầu
 2. Tây Chu Tiết Khang hầu
 3. Tây Hán Đức Khang hầu
 4. Tây Hán Lâm Chúng Khang hầu
 5. Tây Hán Kịch Khôi Khang hầu
 6. Tây Hán Bình Độ Khang hầu
 7. Tây Hán Nghi Thành Khang hầu
 8. Tây Hán Âm An Khang hầu
 9. Tây Hán Chu Vọng Khang hầu
 10. Tây Hán An Dương Khang hầu
 11. Tây Hán Lợi Xương Khang hầu
 12. Tây Hán Ninh Dương Khang hầu
 13. Tây Hán Công Khâu Khang hầu
 14. Tây Hán 𤊱 Thị Khang hầu
 15. Tây Hán Dịch An Khang hầu
 16. Tây Hán An Chúng Khang hầu
 17. Tây Hán Sơn Nguyên Khang hầu
 18. Tây Hán Vân Di Khang hầu
 19. Tây Hán Mâu Bình Khang hầu
 20. Tây Hán Sài Nguyên Khang hầu
 21. Tây Hán Hô Gia Khang hầu
 22. Tây Hán Khư Thủy Khang hầu
 23. Tây Hán Quảng Nhiêu Khang hầu
 24. Tây Hán Cao Lạc Khang hầu
 25. Tây Hán Mâu Khang hầu
 26. Tây Hán Thành Khang hầu
 27. Tây Hán Thế Tề Khang hầu
 28. Tây Hán Hải Dương Khang hầu
 29. Tây Hán Đan Khang hầu
 30. Tây Hán Bắc Bình Khang hầu
 31. Tây Hán Phục Dương Khang hầu
 32. Tây Hán Thanh Khang hầu
 33. Tây Hán An Khâu Khang hầu
 34. Tây Hán Tương Bình Khang hầu
 35. Tây Hán Phồn Khang hầu
 36. Tây Hán Lục Lương Khang hầu
 37. Tây Hán Thổ Quân Khang hầu
 38. Tây Hán Cấp Khang hầu
 39. Tây Hán Phần Dương Khang hầu
 40. Tây Hán Kỳ Tư Khang hầu
 41. Tây Hán Chử Tảo Khang hầu
 42. Tây Hán Bình Định Khang hầu
 43. Tây Hán Chúc Tư Khang hầu
 44. Tây Hán Phàn Khang hầu
 45. Tây Hán 沶 Lăng Khang hầu
 46. Tây Hán Giang Dương Khang hầu
 47. Tây Hán Dung Thành Khang hầu
 48. Tây Hán Á Cốc Khang hầu
 49. Tây Hán Tắc Khang hầu
 50. Tây Hán Hà Kỳ Khang hầu
 51. Tây Hán Tàng Mã Khang hầu
 52. Tây Hán Niết Dương Khang hầu Tối
 53. Tây Hán Đương Đồ Khang hầu
 54. Tây Hán Kiến Thành Khang hầu (sau được truy tôn là Triệu Chiêu Vương)
 55. Tây Hán Ái Thị Khang hầu
 56. Tây Hán Nhạc Lăng Khang hầu
 57. Tây Hán Nghi Xuân Khang hầu
 58. Tây Hán Dương Bình Khang hầu
 59. Tây Hán Bình Đài Khang hầu
 60. Tây Hán Bác Vọng Khang hầu
 61. Tây Hán Lạc Thành Khang hầu
 62. Tây Hán Bác Dương Khang hầu
 63. Đông Hán Thung Lăng Khang hầu (truy phong)
 64. Tây Tấn Vũ Lăng Khang hầu (trước kia từng làm Mỗ Khang Tử)
 65. Bắc Ngụy Kịch Huyện Khang hầu Vương Hiến (trước kia từng làm Cao Đường Khang Tử, sau được tiến phong làm Bắc Hải Khang Công)
 66. Bắc Ngụy Bình Lục Khang hầu Trương Đảng
 67. Bắc Ngụy Quảng Lăng Khang hầu Nguyên Diễn
 68. Bắc Ngụy Văn Hỷ Khang hầu Bùi Tuấn
 69. Bắc Ngụy An Bình Khang hầu Thôi Giám (truy tặng, thực tế chỉ là Đồng Lư Khang Tử)
 70. Bắc Ngụy Vĩnh Khang Khang hầu Tiết Sơ Cổ Bạt (sau được tiến phong làm Bình Dương Khang Công, sau nữa được cải phong làm Hà Đông Khang Công)
 71. Lưu Tống Nam Xương Khang huyện hầu (hoặc Vũ Xương Khang huyện hầu) Tiết An Đô (trước từng làm Nam Xương Khang huyện nam, sau hàng Bắc Ngụy được tiến phong làm Hà Đông Khang Công, khi mất được truy tặng thành Hà Đông Khang Vương)
 72. Khang Hầu là thụy hiệu của Vương Chiêm, đại thần đời Nam Tề nhưng được nhà Lương truy tặng
 73. Lương triều Ngô Xương Khang hầu (sau được cải phong làm Tác Đường Khang hầu)

Trường hợp khác sửa

Xem thêm sửa