Khang công

trang định hướng Wikimedia

Khang Công (chữ Hán 康公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

 1. Tây Chu Triệu Khang công
 2. Tây Chu Chương Khang công
 3. Tây Chu Hứa Khang công (thụy hiệu thật là Khang Nam)
 4. Tây Chu Mật Khang công
 5. Đông Chu Tề Khang công
 6. Đông Chu Lưu Khang công
 7. Đông Chu Tần Khang công
 8. Đông Chu Trịnh Khang công
 9. Tây Tấn Lâm Hoài Khang công Tuân Nghĩ
 10. Đông Tấn Hưng Bình Khang công Lục Ngoạn (còn gọi là Hưng Bình Khang bá)
 11. Bắc Ngụy Hà Đông Khang Công Tiết An Đô (sau được truy tặng làm Hà Đông Khang Vương, trước ở bên Lưu Tống từng làm Nam Xương Khang huyện nam, Nam Xương Khang huyện hầu và Vũ Xương Khang huyện hầu)
 12. Bắc Ngụy Hà Đông Khang Công (hoặc Bình Dương Khang Công) Tiết Sơ Cổ Bạt (trước kia từng làm Vĩnh Khang Khang Hầu)
 13. Bắc Ngụy Bắc Hải Khang công Vương Hiến (trước từng làm Cao Đường Khang Tử và Kịch Huyện Khang Hầu)
 14. Bắc Ngụy Nam An Khang công Thác Bạt Tố (sau được tập tước tiến phong làm Thường Sơn Khang Vương)
 15. Bắc Ngụy Yên Khang Công Hàn Kỳ Lân (trước kia từng làm Lỗ Dương Khang Nam)
 16. Nam Tề Văn Hỷ Khang công (hoặc Khúc Giang Khang công) Tiêu Dao Hân
 17. Bắc Tề Lam Điền Khang công Cao Đức Chính
 18. Bắc Chu Ký Khang công Vũ Văn Thông
 19. Đường triều Đại An Khang Công Diêm Lập Đức (trước kia từng làm Đại An Khang Nam)
 20. Minh triều Kiềm Vinh Khang Công Mộc Bân

Trường hợp khác sửa

 • Khang Công là tên một ngôi miếu thờ 1 vị tướng thời nhà Tống là Khang Bảo Duệ

Xem thêm sửa