Mạc Vân thi xã hay Tùng Vân thi xã là một tao đàn thơ văn do Tuy Lý Vương Nguyễn Phúc Miên Trinh và Tùng Thiện Vương Nguyễn Phúc Miên Thẩm nhà Nguyễn đồng sáng lập.[1] Đây là một hội thơ nổi tiếng của Cố đô Huế ngày xưa.[2] Hội thơ này thường họp tại Ký Thưởng Viên (hiện nay là phủ Tuy Lý Vương trong Thành phố Huế).

Văn học dân gian

    Thần thoại
    Truyền thuyết
    Cổ tích
    Truyện cười
    Ngụ ngôn
    , Tục ngữ
    Thành ngữ
    Câu đố
    Ca dao
    Văn học dân gian dân tộc thiểu số
    Sân khấu cổ truyền

Văn học viết

    Văn học đời Tiền Lê
    Văn học đời Lý
    Văn học đời Trần
    Văn học đời Lê Sơ
    Văn học đời Mạc
    Văn học đời Lê trung hưng
    Văn học đời Tây Sơn
    Văn học thời Nguyễn
    Văn học thời Pháp thuộc
    Văn học thời kỳ 1945-1954
    Văn học thời kỳ 1954-1975
    Văn học thời kỳ sau 1975

Khác

    Thơ Việt Nam
    Truyện thơ Nôm
    Kịch thơ Việt Nam
    Truyện tranh Việt Nam

Người đứng đầu thi đàn này là Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, còn được gọi là "Tao đàn nguyên súy". Ông Miên Thẩm là người nổi tiếng tấm lòng chân thực, khiêm tốn, phóng khoáng; không hề phân biệt địa vị, tuổi tác hay sang hèn. Nhờ vậy Tùng Vân xã (còn được gọi là Mặc Vân thi xã) tập hợp được nhiều danh sĩ đương thời, trong đó có Nguyễn Văn Siêu, Cao Bá Quát, Hà Tôn Quyền, Phan Thanh Giản, Nguyễn Đăng Giai...[3] và nhiều hoàng thân quý tộc, các anh em của Tùng Thiện Vương như Thọ Xuân Vương Miên Định, Hàm Thuận Quận Công Miên Thủ, Tuy Lý Vương Miên Trinh, Tương An Quận Vương Miên Bửu, Hoằng Hóa Quận Vương Miên Triện,...[4]

Tao đàn hoạt động khá sôi nổi, có nhiền áng thơ văn hay. Nhiều người đương thời đã so sáng nó với Hội Tao Đàn của vua Lê Thánh Tông triều Hậu Lê. Nhân Sùng Khánh, là một danh sĩ cũng Trung Quốc, từng đến thăm" Mạc Vân Thi Xã" ở "Ký Thưởng Viên"; ông có viết mấy đoạn thơ tặng ông Nguyên Thẩm như sau[3]:

Phân tài trực bách Ngụy Tào Thực
Ái khách cách siêu Tề Mạnh Thường.

Dịch nghĩa:

So tài năng chẳng kém gì Tào Thực thời Ngụy
Yêu khách còn hơn cả Mạnh Thường thời Tề

Chú thích sửa

  1. ^ Bảo Vân (1988), Việt Nam thường thức: hay là những điều cần biết về đất nước và nòi giống Việt Nam, tr. 190, Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương
  2. ^ Phủ Tuy Lý
  3. ^ a b Miên Thẩm Tùng Thiện Vương thân thế và sự nghiệp
  4. ^ Hoằng Hóa Quận Vương Miên Triện - thân sinh của Đạm Phương nữ sử