Mỹ Thụ Công Chúa (chữ Hán:美淑公主) là thụy hiệu của một số vị Hoàng tử nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Danh sách

sửa
 1. Nguyễn Thánh Tổ đệ tứ nữ An Thường Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Lương Đức
 2. Nguyễn Thánh Tổ đệ lục nữ Vĩnh An Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Hòa Thục
 3. Nguyễn Thánh Tổ đệ cửu nữ An Cát Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Nhu Thục
 4. Nguyễn Thánh Tổ đệ thập nhất nữ Phú Mỹ Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Đoan Trinh
 5. Nguyễn Thánh Tổ đệ thập ngũ nữ Mậu Hòa Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Gia Trinh
 6. Nguyễn Thánh Tổ đệ thập bát nữ Quy Đức Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Vĩnh Trinh (có thụy hiệu khác là Cung Thục công chúa)
 7. Nguyễn Thánh Tổ đệ nhị thập ngũ nữ Lại Đức Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Trinh Thận
 8. Nguyễn Thánh Tổ đệ nhị thập lục nữ Nghĩa Điền Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Trinh Nhàn
 9. Nguyễn Thánh Tổ đệ nhị thập bát nữ Xuân Vinh Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Tường Tĩnh
 10. Nguyễn Thánh Tổ đệ tam thập tứ nữ Thuận Lễ Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa
 11. Nguyễn Thánh Tổ đệ tam thập lục nữ Bái Ân Mỹ Thụ công chúa Nguyễn Phúc Lương Trinh
 12. Nguyễn Thánh Tổ đệ tứ thập tam nữ Xuân Hòa Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Thục Tư
 13. Nguyễn Thánh Tổ đệ tứ thập lục nữ Phú Hậu Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Phương Trinh
 14. Nguyễn Thánh Tổ đệ tứ thập bát nữ Mĩ Duệ Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Hòa Nhàn
 15. Nguyễn Thánh Tổ đệ ngũ thập tam nữ Lâm Thạnh Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Hòa Trinh
 16. Nguyễn Thánh Tổ đệ ngũ thập thất nữ Bái Trạch Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Trinh Tĩnh
 17. Nguyễn Thánh Tổ đệ lục thập nhất nữ Mỹ Trạch Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Trinh Nhu
 18. Nguyễn Hiến Tổ đệ bát nữ Hoài Chính Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Nhã Viện
 19. Nguyễn Hiến Tổ đệ thập ngũ nữ Quy Chính Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Lệ Nhàn
 20. Nguyễn Hiến Tổ đệ thập thất nữ Mậu Lâm Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Đoan Cẩn
 21. Nguyễn Hiến Tổ đệ thập bát nữ Phú Lệ Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Đôn Trinh
 22. Nguyễn Hiến Tổ đệ nhị thập nhất nữ Quảng Thi Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Thanh Cát
 23. Nguyễn Hiến Tổ đệ nhị thập tứ nữ Đồng Phú Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Ý Phương
 24. Nguyễn Hiến Tổ đệ nhị thập thất nữ Tuy Lộc Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Đoan Lương
 25. Nguyễn Hiến Tổ quý nữ Phục Lễ Mỹ Thục công chúa (hoặc Đồng Xuân Mỹ Thục công chúa) Nguyễn Phúc Gia Phúc
 26. Nguyễn Cung Tông đệ nhị nữ Phúc Lâm Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Nhàn Gia
 27. Nguyễn Cảnh Tông trưởng nữ Ngọc Lâm Mỹ Thục công chúa Nguyễn Phúc Dĩ Ngu

Xem thêm

sửa