Ngụy Trung Hiến Công (chữ Hán:魏忠獻公) có thể là những vị Ngụy quốc công sau:

Danh sách

sửa
  • Ngụy Trung Hiến Công Triệu Phổ thời Bắc Tống, sau được truy tặng là Hàn Trung Hiến Vương.
  • Ngụy Trung Hiến Công Hàn Kỳ thời Bắc Tống, sau được truy tặng là Ngụy Quận Trung Hiến Vương.
  • Ngụy Trung Hiến Công Trương Tuấn thời Nam Tống.
  • Ngụy Trung Hiến Công từng là tước hiệu và thụy hiệu của Kiến Khang Trung Hiến Vương Tần Cối thời Nam Tống.
  • Ngụy Trung Hiến Công Sử Di Viễn thời Nam Tống, sau được truy tặng làm Việt Trung Hiến Vương.

Xem thêm

sửa