Ngụy Quận Trung Hiến Vương

Ngụy Quận Trung Hiến Vương trong Tiếng Việt có thể là:

Danh sách

sửa
  • Ngụy Quận Trung Hiến Vương (魏郡忠獻王) Hàn Kỳ (công thần khai quốc nhà Bắc Tống, truy tặng, thụy hiệu thật là Ngụy Trung Hiến công)
  • Ngụy Quận Trung Hiến Vương (魏郡忠憲王) Dương Thạch (ngoại thích nhà Nam Tống, có tước hiệu khác là Vĩnh Ninh Trung Hiến quận vương)

Xem thêm

sửa