Phú Châu là một huyện cũ của An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Huyện Phú Châu tồn tại đến ngày 13 tháng 11 năm 1991.

Vị trí địa lýSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

 1. Sáp nhập ấp Long Châu của xã Long Phú, một phần ấp Phú An B, ấp Phú Hưng và ấp Phú Hữu của xã Phú Vĩnh vào xã Tân An.
 2. Sáp nhập ấp Tân Thạnh của xã Tân An vào xã Vĩnh Hòa.
 3. Chia xã Tân An thành hai xã lấy tên là xã Long An và xã Tân An.
 4. Sáp nhập Cù Lao Cở Túc (tức ấp Vĩnh Thạnh) của xã Vĩnh Trường vào xã Vĩnh Hậu.
 5. Sáp nhập ấp Long Hưng của xã Long Phú vào thị trấn Tân Châu
 6. Thành lập ở vùng kinh tế mới Kinh Năm một xã mới lấy tên là xã Phú Lộc
 • Quyết định 8-HĐBT[2] ngày 12 tháng 1 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng:
 1. Thành lập xã Lê Chánh trên cơ sở tách ấp Vĩnh Thạnh của xã Châu Phong và ấp Phú Hữu của xã Phú Vĩnh.
 2. Thành lập xã Quốc Thái trên cơ sở tách ấp 4 của xã Nhơn Hội, ấp 1 của xã Phước Hưng và các cồn Bắc, cồn Nam, cồn Liệt sĩ của xã Phú Hữu.
 3. Thành lập thị trấn An Phú trên cơ sở tách ấp Phước Thạnh của xã Đa Phước và một phần ấp 4 của xã Phước Hưng.
 4. Sáp nhập một phần ấp 1 của xã Vĩnh Lộc vào xã Phú Hữu cùng huyện.
 5. Đến thời điểm năm 1991, huyện Phú Châu có 21 xã: Châu Phong, Đa Phước, Khánh An, Khánh Bình, Lê Chánh, Long An, Long Phú, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Phú Lộc, Phú Vĩnh, Phước Hưng, Quốc Thái, Tân An, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường, Vĩnh Xương và 2 thị trấn An Phú, Tân Châu.
 • Ngày 13-11-1991, Quyết định số 373-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Phú Châu thành hai huyện: An PhúTân Châu:
 1. Huyện An Phú có thị trấn An Phú và 12 xã: Đa Phước, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Phú Hội, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Lộc, Vĩnh Trường.
 2. Huyện Tân Châu có thị trấn Tân Châu và 9 xã: Châu Phong, Lê Chánh, Long An, Long Phú, Phú Lộc, Phú Vĩnh, Tân An, Vĩnh Hòa, Vĩnh Xương.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi