Mở trình đơn chính

Quốc tế Cộng sản

trang định hướng Wikimedia

Đệ Nhất Quốc tếSửa đổi

Bài chi tiết: Đệ Nhất Quốc tế

Tức là Hội Quốc tế Công Nhân do MarxEngels lập ngày 28 tháng 9 năm 1864 tại London, Anh Quốc và giải tán năm 1876 tại Philadelphia, Hoa Kỳ.

Đệ Nhị Quốc tếSửa đổi

Bài chi tiết: Đệ Nhị Quốc tế

Tức Liên minh Quốc tế các Đảng Xã hội thành lập tại Paris năm 1889.

Đệ Tam Quốc tếSửa đổi

Bài chi tiết: Đệ Tam Quốc tế

Tức là Comintern hay Quốc tế Cộng sản do Lenin lập năm 1919, tại Moskva và giải tán theo lệnh của Stalin năm 1943.

Đệ Tứ Quốc tếSửa đổi

Bài chi tiết: Đệ Tứ Quốc tế

Do Trotsky lập năm 1938Pháp.