Mở trình đơn chính

nhỏ|Thiền Sư Thái Dương Cảnh Huyền Thiền Sư Cảnh Huyền (太陽警玄; C: tàiyáng jǐngxuán; J: taiyō keigen; 943-1027) là một vị thiền sư Trung Hoa, Tào Động Tông. Sư nối pháp Thiền Sư Lương Sơn Duyên Quán. Đại đệ tử của sư có các vị : Hưng Dương Thanh Phẩu và Phù Sơn Pháp Viễn ( Lâm Tế Tông-nối pháp Thiền Sư Diệp Huyện Quy Tỉnh nhưng được sư giao y bát tìm người thừa kế). Sao Thiền Sư Phù Sơn Pháp Viễn truyền yếu chỉ Động Thượng cho Thiền Sư Ðầu Tử Nghĩa Thanh khiến Tào Động tông không bị thất truyền. Tại Thiền Tông Nhật BảnTrung Quốc, người ta coi Đầu Tử Nghĩa Thanh là đệ tử nối pháp trực tiếp của sư.

Cơ duyên và hàng trạngSửa đổi

Thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền họ Trương, người Giang Hạ 19 tuổi sư thọ giới cụ túc, sau đó, sư đến tham học với thiền sư Lương Sơn và được đại ngộ. Được ghi lại trong công án sau:

Một hôm, sư hỏi: Bạch hoà thượng! Thế nào là đạo tràng vô tướng? Tổ chỉ tượng Quán Âm, nói: Đây là bức tranh ta vẽ lúc còn ở ẩn. Sư định trả lời thì tổ hỏi: Vậy cái này là có tướng, cái kia là vô tướng à? Ngài chợt tỏ ngộ, liền sụp lạy. Tổ hỏi: Sao ông không nói một câu nào hết vậy? Nói tức không lời, e rằng chỉ trên bút giấy. Lời nói này về sau sẽ được ghi lại trên bia đá.

Thiền sư Trung Quốc

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Khác

Sau khi ngộ đạo sư bèn viết kệ Thiền:

Nguyên Hán:我昔初機學道迷,萬水天山覓見知

明今辨古終難會,直說無心轉更疑

蒙師點出秦時鏡,照見父母未生時

如今覺了何所得,夜放烏雞帶雪飛.

Dịch

Ngã tích sơ cơ học đạo mê

Vạn thuỷ thiên sơn mích kiến tri

Minh kim biện cổ chung nan hội

Trực tiếp vô tâm chuyển cánh nghi

Mông sư điểm xuất Tần thời cảnh

Chiếu kiến phụ mẫu vị sinh thì

Như kim giác liễu hà sở đắc

Dạ phóng ô kê đới tuyết phi.

Nghĩa Việt:

Con xưa học đạo cứ sai lầm

Muôn núi ngàn sông kiếm thấy nghe

Luận cổ bàn kim càng khó hội

Nói thẳng vô tâm lại sinh nghi

Nhờ thầy chỉ rõ thời Tần kính

Soi thấy cha mẹ lúc chưa sinh

Hiện nay giác ngộ đâu còn đắc

Sau sư được Tổ Duyên Quán truyền pháp và phó chúc.Sư bái biệt tổ rồi sư đến núi Thái Dương trụ trì, khai đường hoằng hoá. Sư có tinh thần rất kì lạ, từ nhỏ đến lớn chỉ ăn ngày một bữa và trụ trì tại Thái Dương 50 năm mà chưa bao giờ bước qua khỏi ranh giới.

Ðời nhà Tống, niên hiệu Thiên Thánh năm thứ năm, ngày 16 tháng 7, Sư từ biệt chúng. Ba hôm sau, Sư viết kệ gửi Thị Lang Vương Thự:

Ta tuổi tám mươi lăm

Tu nhân đến thế ấy

Hỏi ta đi về đâu

Tướng đỉnh trọn khó thấy

Sư viết xong liền tịch.

Tham khảoSửa đổi

  • Phật tổ Đạo Ảnh- Quyển 2
  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.