Thảo luận:James II của Anh

Bình luận mới nhất: 13 năm trước bởi Ti2008 trong đề tài Nên tạo một loạt các bài viết về các vị vua

Không có tiêu đề sửa

Chú thích 141:
wished that all his subjects could be as convinced as he was that the Catholic church was the one true church. He was also convinced that the established church was maintained artificially by penal laws which proscribed nonconformity. If these were removed, and conversions to Catholicism were encouraged, then many would take place … James underestimated the appeal of protestantism in general and the Church of England in particular. His was the zeal and even bigotry of a narrow-minded convert... dịch thành:
muốn tất cả mọi thần dân đều phải có niềm tin như ông, rằng Giáo hội Công giáo là một Giáo hội chân chính duy nhất. Ông cũng tin rằng Giáo hội Anh giáo đang được giữ vững một cách gượng gạo bằng Hình Luật ngược đãi những người ngoại đạo. Nếu những điều luật đó dở bỏ, thì công cuộc cải đạo theo Công giáo sẽ có được động lực, rồi sau đó nhiều người Công giáo sẽ có thể lên nắm quyền... nhìn chung James xem thường lời cầu khẩn của các tín đồ Kháng Cách, đặc biệt là lời thỉnh cầu của Giáo hội Anh giáo. Những việc làm của ông cho thấy sự nhiệt huyết, và thậm chí là niềm tin mù quáng của một kẻ cải đạo hẹp hòi... là chưa đạt.
Theo tôi nó phải là:
muốn tất cả mọi thần dân đều phải có niềm tin như ông, rằng Giáo hội Công giáo là một Giáo hội chân chính. Ông cũng tin rằng Giáo hội Anh đang được duy trì gượng gạo bằng hình luật ngược đãi những người ngoại đạo. Nếu những điều luật đó được dỡ bỏ, và các cuộc cải đạo sang Công giáo được khuyến khích, thì nhiều cuộc cải đạo sẽ diễn ra... James đánh giá thấp sức lôi cuốn của đạo Tin Lành nói chung và của Giáo hội Anh nói riêng. [Sự lạc quan] của ông là nhiệt huyết và thậm chí là niềm tin mù quáng của một kẻ cải đạo hẹp hòi....
Do câu đầy đủ là:
James was genuinely committed to religious toleration, but also sought to increase the power of the crown. He wished that all his subjects could be as convinced as he was that the Catholic church was the one true church. He was also convinced that the established church was maintained artificially by penal laws which proscribed nonconformity. If these were removed, and conversions to Catholicism were encouraged, then many would take place. In the event his optimism was misplaced, for few converted. James underestimated the appeal of protestantism in general and the Church of England in particular. His was the zeal and even bigotry of a narrow-minded convert. But he was aware that not everybody would see the light as he had done. Religious toleration was still desirable because it encouraged commerce and helped a nation to prosper. This view was shared by many of his critics. But where James looked back nostalgically to France before the revocation of the edict of Nantes, when toleration and absolutism had gone hand in hand, they tended to look to the United Provinces, where toleration and republicanism combined to create a powerful mercantile economy. James was too autocratic to combine freedom of conscience with popular government. He resisted any check on the monarch's power. That is why his heart was not in the concessions he had to make in 1688. He would rather live in exile with his principles intact than continue to reign as a limited monarch. The fact that he had to make concessions suggests that the English were not prepared to accept the kind of polity James sought to impose upon them..222.252.192.107 (thảo luận) 04:50, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)Trả lời
Vì tôi và bạn Ti2008 không có điều kiện coi hết từng chú thích nên chắc chắn sẽ có chỗ chưa đạt trong vấn đề dịch thuật. Chúng tôi rất hoan nghênh bên thứ 3 như bạn tham gia sửa lỗi sai do bài viết là sở hữu chung của chúng ta.--115.75.156.20 (thảo luận) 09:12, ngày 12 tháng 2 năm 2011 (UTC)Trả lời

Nên tạo một loạt các bài viết về các vị vua sửa

Bài này rất hay thảo luận quên ký tên này là của Ericdo (thảo luận • đóng góp).

À, cám ơn bạn! WP cũng có bài về các vị vua khác đấy chứ, như William III của Anh chẳng hạn!--The Monarchist (Thảo luận, đóng góp) 09:42, ngày 10 tháng 3 năm 2011 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “James II của Anh”.