Bản mẫu:THẾKỶbox

Tranh của Gergio Deluci năm 1893, Christopher Columbus đặt chân tới châu Mỹ năm 1492

Thế kỷ 15 (XV) là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1401 đến hết năm 1500, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Tham khảoSửa đổi