Thế kỷ 1

Khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1 đến hết năm 100, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory
(Đổi hướng từ Thế kỷ I)

Thế kỷ 1 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 1 đến hết năm 100, nghĩa là bằng 100 năm, trong lịch Gregory.

Theo thập niên: 0 10 20 30 40
50 60 70 80 90
Theo thế kỷ: 1 TCN 1 2
Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảo

sửa