Thể loại:Alkan

Ankan trong hóa hữu cơhydrocacbon bão hòa không tạo mạch vòng. Điều đó có nghĩa là chúng là các hydrocarbon không tạo mạch vòng, trong đó mỗi phân tử chứa số nguyên tử hiđrô cực đại và không chứa các liên kết đôi. Ankan còn được biết đến như là parafin, hoặc nói một cách tổng thể là dãy parafin...

Thể loại con

Thể loại này gồm 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

C

M