Mở trình đơn chính

Hình học mêtric là môn hình học với đối tượng nghiên cứu chính là các không gian mêtric. Ngành nghiên cứu này được áp dụng chủ yếu cho hình học Riemann (Riemannian geometry) và lý thuyết nhóm.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

H

L