Triệu Khoảnh Vương

(đổi hướng từ Triệu Khoảnh vương)

Triệu Khoảnh Vương (赵顷王) có thể là:

  • Triệu Khoảnh Vương Lưu Xương, phiên vương nước Triệu thời Tây Hán.
  • Triệu Khoảnh Vương Lưu Thương (劉商), phiên vương nước Triệu thời Đông Hán.