Triệu Tổ

trang định hướng Wikimedia

Triệu Tổ (chữ Hán: 肇祖) là miếu hiệu do các vị quân chủ đời sau truy tôn cho tổ tiên. Triệu tổ cũng được các tộc họ Việt Nam dùng để tôn vinh ra người đầu tiên khai sáng tộc họ[1].

Danh sách sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo và nguồn chứng sửa

  1. ^ a b Đặng Văn Lộc, "Di sản Hán Nôm về dòng họ Đặng ở An Để, Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Binh", đăng trên mục Nghiên cứu Hán nôm của website Viện Hán nôm, ngày 04/11/2011. (Gia phả họ Đặng này có ghi "...Bản C ghi về dòng họ Đặng ở Vân Giang 雲江, cụ triệu tổ tên tự là Giang Biểu, tên hiệu là Phúc Tâm, cụ bà, họ Nguyễn, tên hiệu là Trinh Thiện)