Văn Hiến Công (chữ Hán:文献公 hoặc 文憲公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công hoặc huyện công trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách Văn Hiến Công (文献公) sửa

  • Đông Tấn Thủy Hưng Văn Hiến Công Vương Đạo (thời Tây Tấn gọi là Tức Khâu Văn Hiến Tử, sau đó từng làm Vũ Cương Văn Hiến Hầu)
  • Hán Triệu Đại Xương Văn Hiến Công Lưu Ân
  • Đường triều Thân Văn Hiến Công Cao Sĩ Liêm
  • Đường triều Bác Lăng Văn Hiến Công Thôi Huyền Vĩ (sau được tiến phong làm Bác Lăng Văn Hiến Vương)

Danh sách Văn Hiến Công (文憲公) sửa

Xem thêm sửa