Văn Tuyên Công (chữ Hán:文宣公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Lưu Tống Nam Khang Văn Tuyên Công Lưu Mục Chi (truy tặng, thời Đông Tấn từng được truy phong là Nam Xương Văn Tuyên Hầu, thực tế chỉ là Tây Hoa Văn Tuyên Tử)
  • Bắc Ngụy Bộc Dương Văn Tuyên Công Cốc Hỗn
  • Bắc Ngụy Thượng Đảng Văn Tuyên Công Trưởng Tôn Trĩ (bị giáng chức một thời gian, thực tế là Thượng Đảng Văn Tuyên Vương, sau được khôi phục tước vị và cải phong làm Phùng Dực Văn Tuyên Vương)
  • Bắc Ngụy Đông Quận Văn Tuyên Công Lục Tử Chương (sau được tiến phong làm Bộc Dương Văn Tuyên Vương)
  • Bắc Ngụy Triều Dương Văn Tuyên Công Thôi Quang (truy tặng, thực tế ban đầu chỉ là Triều Dương Văn Tuyên Tử, sau được tiến phong làm Triều Dương Văn Tuyên Bá)
  • Bắc Ngụy Vũ Thủy Văn Tuyên Công Hồ Quốc Trân (truy tặng, thực tế chỉ là Vũ Thủy Văn Tuyên Hầu)

Xem thêm sửa