Văn Tuyên Tử (chữ Hán:文宣子) là thụy hiệu của một số vị tử tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Đông Tấn Tây Hoa Văn Tuyên Tử Lưu Mục Chi (sau được truy tặng làm Nam Dương Văn Tuyên Hầu, thời Lưu Tống được truy tiến thành Nam Khang Văn Tuyên Vương)
  • Bắc Ngụy Triều Dương Văn Tuyên Tử Thôi Quang (sau được tiến tước làm Triều Dương Văn Tuyên Bá, khi mất được truy tặng làm Triều Dương Văn Tuyên Công)

Xem thêm sửa