Vũ Linh Đế (chữ Hán:武靈帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử Việt Nam và Trung Quốc:

Danh sách sửa

  • Kim Vũ Linh Đế (có thụy hiệu khác là Hiếu Thành Đế, sau bị giáng làm Đông Hôn Vũ Linh Vương hoặc Đông Hôn Hiếu Thành Vương)
  • Mạc Vũ Linh Đế (gọi tắt theo thụy hiệu dài Khởi Thiên Đĩnh Địa Khắc Văn Định Vũ Linh Hoàng Đế)

Xem thêm sửa