Vũ Tráng Vương (chữ Hán:武壮王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh triều Ninh Lăng Vũ Tráng Vương Phùng Thắng (truy phong, thụy hiệu thực sự là Tống Vũ Tráng Công)
  • Minh triều Lương Vũ Tráng Vương Lương Chấn (có thụy hiệu khác là Vũ Trang vương)
  • Thanh triều Cung Thuận Vũ Tráng Vương (hoặc Định Nam Vũ Tráng Vương) Khổng Hữu Đức

Xem thêm

sửa