Vương

tước hiệu được trao cho một nam vương trong nhiều bối cảnh khác nhau

Vương có thể là: