Mở trình đơn chính

Vương

phân cấp của một nam quân chủ

Vương có thể là: