Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Chiến tranh thế giới thứ hai

Chiến tranh thế giới thứ hai sửa