Wikipedia:Giải thưởng phục vụ

Giải thưởng phục vụ là một cách đơn giản để công nhận trình độ đóng góp của biên tập viên dựa trên hai điểm chuẩn: số đóng góp của biên tập viên cho Wikipedia tiếng Việt và thời gian từ lúc đăng kí tài khoản. Một học giả đã miêu tả lược đồ giải thưởng phục vụ của Wikipedia như là một hình thức tự trao thưởng.[1] Chúng cũng có thể được coi là một cột mốc "tự động".

Giải thưởng này không giống với những giải thưởng khác vốn được một biên tập viên trao tặng cho người khác để đánh giá cao người đó; nó được thiết kế để tặng cho chính bạn, mặc dù nó cũng có thể được trao cho bởi bên thứ hai. Điều này có được nhờ vào tổng số thời gian đăng kí và số sửa đổi, một cách hoàn toàn máy móc. Không có quá trình nào trong việc nhận giải thưởng; bản chỉ cần xác định cấp độ mà bạn được hưởng rồi hiển thị nó ở trang thành viên. Điển hình thì, các yêu cầu về thời gian và số sửa đổi phải được thoả mãn trước khi xem xét bản thân cỏ đủ tư cách cho mỗi cấp giải hay không.

Xin hãy nhớ rằng cả số lượt sử đổi và thời gian từ lúc tạo tài khoản đều không phải là một chỉ số tốt về chất lượng đóng góp hay khả năng ngoại giao của một biên tập viên. Do đó, giải thưởng dịch vụ không chỉ ra bất kỳ mức độ thẩm quyền nào; các biên tập viên "bậc thầy" không được trao nhiều quyền hơn thông qua giải thưởng này hơn các biên tập viên "mới vào nghề".

Mức độ khen thưởngSửa đổi

Tổng quanSửa đổi

Yêu cầuSửa đổi

Bảng sau đây liệt kê các yêu cầu cho từng cấp độ giải thưởng. Cả hai khoảng thời gian và tổng số sửa đổi phải được đáp ứng cho mỗi cấp độ giải thưởng.

Cấp Giải thưởng Giải thưởng thay thế Số sửa đổi tối thiểu Thời gian gia nhập
1 BTV đã đăng kí Người ký kết 1 1 ngày
2 BTV mới vào nghề Tân thủ 200 1 tháng
3 BTV Sơ cấp Novato 1,000 3 tháng
4 BTV Nghiệp dư Grognard 2,000 6 tháng
5 BTV Trung cấp Grognard Extraordinaire 4,000 1 năm
6 BTV Kinh nghiệm Grognard Mirabilaire 6,000 1.5 năm
7 BTV Kỳ cựu Tutnum 8,000 2 năm
8 BTV Kỳ cựu II Grand Tutnum 12,000 2.5 năm
9 BTV Kỳ cựu III Most Perfect Tutnum 16,000 3 năm
10 BTV Kỳ cựu IV Tutnum of the Encyclopedia 20,000 3.5 năm
11 BTV Thâm niên Labutnum 24,000 4 năm
12 BTV Thâm niên II Most Pluperfect Labutnum 28,500 4.5 năm
13 BTV Thâm niên III Labutnum of the Encyclopedia 33,000 5 năm
14 BTV Thượng cấp Illustrious Looshpah 42,000 6 năm
15 BTV Thượng cấp II Auspicious Looshpah 51,000 7 năm
16 BTV Thượng cấp III Most Plusquamperfect Looshpah Laureate 60,000 8 năm
17 BTV Thượng cấp IV Looshpah Laureate of the Encyclopedia 78,000 10 năm
18 BTV Bô lão Lord High Togneme Vicarus 96,000 12 năm
19 BTV Bô lão Thượng cấp Lord High Togneme Laureate 114,000 14 năm
20 BTV Tiên Khởi Lord Gom, the Highest Togneme of the Encyclopedia 132,000 16 năm

Giải thích các yêu cầuSửa đổi

Hình, hộp thành viên và biểu tượng góc trênSửa đổi

BTV đã đăng kí (hay Người ký kết)Sửa đổi

 
Thành viên này là BTV đã đăng kí
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV đã đăng kí}}
Bản mẫu:Người tân thủ
{{Người đã đăng kí}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV đã đăng kí
{{Hộp thành viên BTV đã đăng kí}}


Bản mẫu:Hộp thành viên Người ký kết

{{Hộp thành viên Người ký kết}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV đã đăng kí

{{Ruy băng BTV đã đăng kí}} 

[[File:Editorrib01.svg]]
Yêu cầu:
 • 1 sửa đổi và
 • 1 ngày phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 50 sửa đổi và 8 ngày phục vụ.

BTV mới vào nghề (hay Tân thủ)Sửa đổi

 
Thành viên này là BTV mới vào nghề
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV mới vào nghề}}
Bản mẫu:Tân thủ
{{Tân thủ}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV mới vào nghề
{{Hộp thành viên BTV mới vào nghề}}


Bản mẫu:Hộp thành viên Tân thủ

{{Burba Userbox}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV mới vào nghề

{{Ruy băng BTV mới vào nghề}} 

[[File:Editorrib02.svg]]
Yêu cầu:
 • 200 sửa đổi và
 • 1 tháng phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 400 sửa đổi và 1 month 15 ngày phục vụ.

BTV sơ cấp (hay Novato)Sửa đổi

 
Thành viên này là BTV sơ cấp
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV sơ cấp}}
Bản mẫu:Novato
{{Novato}}
Bản mẫu:Hộp thành viên BTV sơ cấp
{{Hộp thành viên BTV sơ cấp}}


Bản mẫu:Novato Userbox

{{Novato Userbox}}


Bản mẫu:Ruy băng BTV sơ cấp

{{Ruy băng BTV sơ cấp}} 

[[File:Editorrib03.svg]]
Yêu cầu:
 • 1,000 sửa đổi và
 • 3 tháng phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 1,250 sửa đổi và 3 months 23 ngày phục vụ.

BTV nghiệp dư (hay Grognard)Sửa đổi

 
Thành viên này là BTV nghiệp dư
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV nghiệp dư}}
Bản mẫu:Grognard
{{Grognard}}

Bản mẫu:Journeyman Editor Userbox
{{Journeyman Editor Userbox}}


Bản mẫu:Grognard Userbox

{{Grognard Userbox}}


Bản mẫu:Journeyman Editor Ribbon

{{Journeyman Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib04.svg]]
Yêu cầu:
 • 2,000 sửa đổi và
 • 6 tháng phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 2,500 sửa đổi và 7 months 15 ngày phục vụ.

BTV trung cấp (hay Grognard Extraordinaire)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV trung cấp
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV trung cấp}}
Bản mẫu:Grognard II
{{Grognard II}}
Bản mẫu:Yeoman Editor Userbox
{{Yeoman Editor Userbox}}


Bản mẫu:Grognard II Userbox

{{Grognard II Userbox}}


Bản mẫu:Yeoman Editor Ribbon

{{Yeoman Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib05.svg]]
Yêu cầu:
 • 4,000 sửa đổi và
 • 1 năm phục vụ

Incremental service award ribbons are also available, starting at 4,500 sửa đổi và 13 months 15 ngày phục vụ.

BTV Kinh nghiệm (hay Grognard Mirabilaire)Sửa đổi

 
Thành viên này là BTV Kinh nghiệm
và được quyền trưng bày
Huân chương phục vụ này.
{{BTV Kinh nghiệm}}
Bản mẫu:Grognard III
{{Grognard III}}
Bản mẫu:Experienced Editor Userbox
{{Experienced Editor Userbox}}


Bản mẫu:Grognard III Userbox

{{Grognard III Userbox}}


Bản mẫu:Experienced Editor Ribbon

{{Experienced Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib06.svg]]
Yêu cầu:
 • 6,000 sửa đổi và
 • 1.5 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu (hay Tutnum)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Kỳ cựu
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV sắt.
{{BTV Kỳ cựu}}
Bản mẫu:Tutnum
{{Tutnum}}
Bản mẫu:Veteran Editor Userbox
{{Veteran Editor Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum Userbox

{{Tutnum Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor Ribbon

{{Veteran Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib07.svg]]
Yêu cầu:
 • 8,000 sửa đổi và
 • 2 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu II (hay Grand Tutnum)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Kỳ cựu II
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV đồng.
{{BTV Kỳ cựu II}}
Bản mẫu:Tutnum II
{{Tutnum II}}
Bản mẫu:Veteran Editor II Userbox
{{Veteran Editor II Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum II Userbox

{{Tutnum II Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor II Ribbon

{{Veteran Editor II Ribbon}} 

[[File:Editorrib08.svg]]
Yêu cầu:
 • 12,000 sửa đổi và
 • 2.5 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu III (hay Most Perfect Tutnum)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Kỳ cựu III
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV bạc.
{{BTV Kỳ cựu III}}
Bản mẫu:Tutnum III
{{Tutnum III}}
Bản mẫu:Veteran Editor III Userbox
{{Veteran Editor III Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum III Userbox

{{Tutnum III Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor III Ribbon

{{Veteran Editor III Ribbon}} 

[[File:Editorrib09.svg]]
Yêu cầu:
 • 16,000 sửa đổi và
 • 3 năm phục vụ

BTV Kỳ cựu IV (hay Tutnum of the Encyclopedia)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Kỳ cựu IV
và được quyền trưng bày
ngôi sao BTV vàng.
{{BTV Kỳ cựu IV}}
Bản mẫu:Tutnum IV
{{Tutnum IV}}
Bản mẫu:Veteran Editor IV Userbox
{{Veteran Editor IV Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum IV Userbox

{{Tutnum IV Userbox}}


Bản mẫu:Veteran Editor IV Ribbon

{{Veteran Editor IV Ribbon}} 

[[File:Editorrib10.svg]]
Yêu cầu:
 • 20,000 sửa đổi và
 • 3.5 năm phục vụ

BTV Thâm niên (hay Labutnum)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thâm niên
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Rhođi.
{{BTV Thâm niên}}
Bản mẫu:Tutnum V
{{Labutnum}}
Bản mẫu:Senior Editor Userbox
{{Senior Editor Userbox}}


Bản mẫu:Labutnum Userbox

{{Labutnum Userbox}}


Bản mẫu:Senior Editor Ribbon

{{Senior Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib11.svg]]
Yêu cầu:
 • 24,000 sửa đổi và
 • 4 năm phục vụ

BTV Thâm niên II (hay Most Pluperfect Labutnum)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thâm niên II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Rhođi.
{{BTV Thâm niên II}}
Bản mẫu:Labutnum II
{{Labutnum II}}
Bản mẫu:Senior Editor II Userbox
{{Senior Editor II Userbox}}


Bản mẫu:Labutnum II Userbox

{{Labutnum II Userbox}}


Bản mẫu:Senior Editor II Ribbon

{{Senior Editor II Ribbon}} 

[[File:Editorrib12.svg]]
Yêu cầu:
 • 28,500 sửa đổi và
 • 4.5 năm phục vụ

BTV Thâm niên III (hay Labutnum of the Encyclopedia)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thâm niên III
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Rhođi.
{{BTV Thâm niên III}}
Bản mẫu:Labutnum III
{{Labutnum III}}
Bản mẫu:Senior Editor III Userbox
{{Senior Editor III Userbox}}


Bản mẫu:Tutnum VII Userbox

{{Labutnum III Userbox}}


Bản mẫu:Senior Editor III Ribbon

{{Senior Editor III Ribbon}} 

[[File:Editorrib13.svg]]
Yêu cầu:
 • 33,000 sửa đổi và
 • 5 năm phục vụ

BTV Thượng cấp (hay Illustrious Looshpah)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thượng cấp
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV bạch kim.
{{BTV Thượng cấp}}
Bản mẫu:Looshpah
{{Looshpah}}
Bản mẫu:Master Editor Userbox
{{Master Editor Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah Userbox

{{Looshpah Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor Ribbon

{{Master Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib14.svg]]
Yêu cầu:
 • 42,000 sửa đổi và
 • 6 năm phục vụ

BTV Thượng cấp II (hay Auspicious Looshpah)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thượng cấp II
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV bạch kim.
{{BTV Thượng cấp II}}
Bản mẫu:Looshpah II
{{Looshpah II}}
Bản mẫu:Master Editor II Userbox
{{Master Editor II Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah II Userbox

{{Looshpah II Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor II Ribbon

{{Master Editor II Ribbon}} 

[[File:Editorrib15.svg]]
Yêu cầu:
 • 51,000 sửa đổi và
 • 7 năm phục vụ

BTV Thượng cấp III (hay Most Plusquamperfect Looshpah Laureate)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thượng cấp III
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Đá cóc.
{{BTV Thượng cấp III}}
Bản mẫu:Looshpah III
{{Looshpah III}}
Bản mẫu:Master Editor III Userbox
{{Master Editor III Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah III Userbox

{{Looshpah III Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor III Ribbon

{{Master Editor III Ribbon}} 

[[File:Editorrib16.svg]]
Yêu cầu:
 • 60,000 sửa đổi và
 • 8 năm phục vụ

BTV Thượng cấp IV (hay Looshpah Laureate of the Encyclopedia)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Thượng cấp IV
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Orichalcum.
{{BTV Thượng cấp IV}}
Bản mẫu:Looshpah IV
{{Looshpah IV}}
Bản mẫu:Master Editor IV Userbox
{{Master Editor IV Userbox}}


Bản mẫu:Looshpah IV Userbox

{{Looshpah IV Userbox}}


Bản mẫu:Master Editor IV Ribbon

{{Master Editor IV Ribbon}} 

[[File:Editorrib17.svg]]
Yêu cầu:
 • 78,000 sửa đổi và
 • 10 năm phục vụ

BTV Bô lão (hay Lord High Togneme Vicarus)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Bô lão
và được quyền trưng bày
Ngôi sao BTV Đá giả kim
với siêu sao Neutroni.
{{BTV Bô lão}}
Bản mẫu:Togneme
{{Togneme}}
Bản mẫu:Grandmaster Editor Userbox
{{Grandmaster Editor Userbox}}


Bản mẫu:Togneme Userbox

{{Togneme Userbox}}


Bản mẫu:Grandmaster Editor Ribbon

{{Grandmaster Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib18.svg]]
Yêu cầu:
 • 96,000 sửa đổi và
 • 12 năm phục vụ

BTV Bô lão Thượng cấp (hay Lord High Togneme Laureate)Sửa đổi

 
Thành viên này là
BTV Bô lão
Thương cấp

và được quyền trưng bày
Ngôi sao BVT Mithril
với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Bô lão Thượng cấp}}
Bản mẫu:Togneme II
{{Togneme II}}
Bản mẫu:Grandmaster Editor FC Userbox
{{Grandmaster Editor FC Userbox}}


Bản mẫu:Togneme II Userbox

{{Togneme II Userbox}}


Bản mẫu:Grandmaster Editor FC Ribbon

{{Grandmaster Editor FC Ribbon}} 

[[File:Editorrib19.svg]]
Yêu cầu:
 • 114,000 sửa đổi và
 • 14 năm phục vụ

BTV Tiên Khởi (hay Lord Gom, the Highest Togneme of the Encyclopedia)Sửa đổi

 
Biên tập viên này là
BTV Tiên Khởi và được quyền trưng bày Ngôi sao Unobtainium với Ảnh toàn ký siêu sao Neutroni.
{{BTV Tiên Khởi}}
Bản mẫu:Gom
{{Gom}}
Bản mẫu:Vanguard Editor Userbox
{{Vanguard Editor Userbox}}


Bản mẫu:Gom Userbox

{{Gom Userbox}}


Bản mẫu:Vanguard Editor Ribbon

{{Vanguard Editor Ribbon}} 

[[File:Editorrib20.svg]]
Yêu cầu:
 • 132,000 sửa đổi và
 • 16 năm phục vụ

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Ashton, Daniel (3 tháng 1 năm 2011). “Awarding the self in Wikipedia: Identity work and the disclosure of knowledge”. First Monday. 16 (1). Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2016.