FrMeinKampf20050214.jpg

18 tháng 7: Ngày Quốc tế Nelson Mandela; ngày Hiến pháp tại Uruguay.