Vô hiệu lá phiếu là một nội dung quy định chính thức được cộng đồng Wikipedia tiếng Việt thông qua chính thức vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Nội dung quy định gồm 9 phần nhỏ, được trình bày thành nội dung ngắn gọn sau đây:

Nội dungSửa đổi

  • Tiêu chuẩn yêu cầu khiếu nại "lá phiếu quyết định"
1. Bài không còn khả năng cải tiến, xét mức tương đối với các ngôn ngữ khác có bài (Đối với BVCL). Riêng BVT chỉ cần tính mức tương đối với các ngôn ngữ khác, trừ các bài ngôn ngữ khác đang là BVCL.
2. Phiếu chứa ý kiến nằm ngoài quy định của Quy định BVCL, các yêu cầu nội dung bất khả kháng.
3. Các phiếu chống với lý do không liên quan đến bài viết, các phiếu được đưa vào biểu quyết với mục đích phá hoại (dạng thức này do BQV xem xét gạch).
4. Thẩm định các phiếu chống đã được giải quyết nhưng thành viên bỏ phiếu vắng mặt hay thậm chí không phản hồi hủy phiếu.
  • Không chấp nhận các phiếu chống có luận điểm sau:
Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
Bài viết cần có độ dày dặn (Cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề, dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác.
Luận điểm về dung lượng bài viết (đặc biệt là “ngắn”) nên không thể chấp nhận.
  • Phương thức tuyên bố vô hiệu một lá phiếu.

• Có thể sử dụng một trong hai cách:

Có 3 thành viên có công cụ quản lý cho rằng phiếu này vô hiệu[sửa mã nguồn]
Có 3 thành viên tự động xác nhận cho rằng phiếu này vô hiệu, trong đó có 1 thành viên có công cụ quản lý
  • Thời gian xử lý, tuyên bố vô hiệu một lá phiếu: Ngay trong thời gian biểu quyết.
  • Xử lý thành viên Ứng cử lạm dụng quy trình khiếu nại tuyên bố vô hiệu phiếu và thành viên có phiếu bị tuyên bố vô hiệu: Cấm lần đầu tiên 1 tuần và tăng tiến.
  • Tiến hành thẩm định "(Các) phiếu quyết định" khi thành viên ứng cử đề nghị hoặc trường hợp thành viên ứng cử vắng mặt với kết quả đóng biểu quyết là thất bại.
  • Không có quyền khiếu nại kết quả thẩm định "tuyên bố vô hiệu" lá phiếu.
  • Xử lý hành vi chống đối các kết quả tuyên phiếu vô hiệu: Tạm khóa tài khoản tăng tiến theo quy định cấm
  • Đối tượng thành viên được mời bằng tay đến thẩm định bài viết
1.Các thành viên đã tham gia ý kiến, bỏ phiếu ở tất cả các biểu quyết đang mở vào thời điểm khiếu nại lá phiếu
2.Các thành viên có công cụ quản lý cộng đồng trao có hoạt động trong 1 tháng gần nhất