Wikipedia:Vô hiệu lá phiếu

Vô hiệu lá phiếu là một quy định chính thức, dùng để vô hiệu lá phiếu trong các biểu quyết gắn sao nội dung chất lượng, được cộng đồng Wikipedia tiếng Việt thông qua chính thức vào ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Thuật ngữ viết tắt

 • Bài viết chất lượng: BVCL
 • Bài viết tốt: BVT
 • Danh sách chọn lọc: DSCL
 • Bảo quản viên: BQV

Mục đích

Trong các biểu quyết về gắn sao nội dung chất lượng, chỉ cần một lá phiếu đã có thể có tác động đến kết quả biểu quyết. Lá phiếu này được xem là lá phiếu quyết định. Vì vậy, mục đích của quy định này là đưa ra quy trình xử lý để vô hiệu lá phiếu (bị coi là lạm dụng) trong các cuộc biểu quyết.

Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng ở các không gian gắn sao bài viết chất lượng, bao gồm:

Nội dung

Tiêu chuẩn yêu cầu khiếu nại "lá phiếu quyết định"

Các tiêu chuẩn yêu cầu như sau:

 1. Bài không còn khả năng cải tiến, xét mức tương đối với các ngôn ngữ khác có bài (đối với BVCL). Riêng BVT chỉ cần tính mức tương đối với các ngôn ngữ khác, trừ các bài ngôn ngữ khác đang là BVCL.
 2. Phiếu chứa ý kiến nằm ngoài quy định của Quy định BVCL, các yêu cầu nội dung bất khả kháng.
 3. Các phiếu chống với lý do không liên quan đến bài viết, các phiếu được đưa vào biểu quyết với mục đích phá hoại (dạng thức này do BQV xem xét gạch).
 4. Thẩm định các phiếu chống đã được giải quyết nhưng thành viên bỏ phiếu vắng mặt hay thậm chí không phản hồi hủy phiếu.

Phương thức tuyên bố vô hiệu một lá phiếu

Có thể sử dụng một trong hai cách:

 1. 3 thành viên có công cụ quản lý cho rằng phiếu này vô hiệu.
 2. 3 thành viên tự động xác nhận cho rằng phiếu này vô hiệu, trong đó có 1 thành viên có công cụ quản lý.

Quy định vô hiệu lá phiếu

 • Thời gian xử lý, tuyên bố vô hiệu một lá phiếu: Ngay trong thời gian biểu quyết.
 • Xử lý thành viên Ứng cử lạm dụng quy trình khiếu nại tuyên bố vô hiệu phiếu và thành viên có phiếu bị tuyên bố vô hiệu: Bảo quản viên sẽ nhắc nhở trước và tăng dần các mức cấm từ mức 24h nếu tái phạm.[1]
 • Tiến hành thẩm định "(các) phiếu quyết định" khi thành viên ứng cử đề nghị hoặc trường hợp thành viên ứng cử vắng mặt với kết quả đóng biểu quyết là thất bại.
 • Thành viên vi phạm chỉ được quyền khiếu nại 1 lần, với 3 thành viên tham gia thẩm định (ít nhất 1 thành viên phải là ĐPV/BQV) lá phiếu khác so với lần trước để trung lập và khách quan.[1]
 • Xử lý hành vi chống đối các kết quả tuyên phiếu vô hiệu: Tạm cấm tài khoản tăng tiến theo quy định cấm.
 • Đối tượng thành viên được mời bằng tay đến thẩm định bài viết.
  • Các thành viên đã tham gia ý kiến, bỏ phiếu ở tất cả các biểu quyết đang mở vào thời điểm khiếu nại lá phiếu.
  • Các thành viên có công cụ quản lý cộng đồng trao có hoạt động trong 1 tháng gần nhất.

Không chấp nhận các phiếu chống có luận điểm sau

 1. Một bài viết dịch từ ngôn ngữ khác đang là BVT/ BVCL nhưng đã cũ, không thể làm BVT/BVCL wikipedia tiếng Việt.
 2. Bài viết cần có độ dày dặn (cấu trúc bài) tương xứng với các bài viết khác, cùng chủ đề và dự án. Không có bất kỳ ngoại lệ nào khác. Ví dụ: "Bài viết này ngắn, không nên là bài viết tốt/bài viết chọn lọc".
 3. Luận điểm về dung lượng bài viết. Ví dụ, bài ngắn không được phép làm BVT/BVCL.

Xem thêm

Tham khảo