JAnDbot

Tham gia ngày 1 tháng 8 năm 2006

ngày 15 tháng 11 năm 2021

ngày 21 tháng 6 năm 2021

ngày 25 tháng 6 năm 2012

ngày 31 tháng 10 năm 2011

ngày 27 tháng 8 năm 2010

ngày 4 tháng 6 năm 2010

ngày 29 tháng 4 năm 2010

ngày 11 tháng 4 năm 2010

ngày 2 tháng 2 năm 2010

ngày 13 tháng 10 năm 2008

ngày 7 tháng 9 năm 2008

ngày 10 tháng 4 năm 2008

ngày 14 tháng 1 năm 2008

ngày 13 tháng 1 năm 2008

ngày 8 tháng 7 năm 2007

ngày 15 tháng 6 năm 2007

ngày 12 tháng 2 năm 2007

ngày 31 tháng 1 năm 2007

ngày 30 tháng 1 năm 2007

ngày 1 tháng 11 năm 2006

ngày 16 tháng 10 năm 2006

ngày 18 tháng 9 năm 2006

ngày 15 tháng 9 năm 2006

ngày 11 tháng 9 năm 2006

ngày 21 tháng 8 năm 2006

ngày 9 tháng 8 năm 2006

ngày 2 tháng 8 năm 2006

ngày 1 tháng 8 năm 2006