Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1997 – Theo ngôn ngữ khác