Đại hội Thể thao Đông Nam Á 1999 – Theo ngôn ngữ khác