Đảng Dân chủ Tiến bộ (Đài Loan) – Theo ngôn ngữ khác