Hội đồng Quân nhân Cách mạng (Việt Nam Cộng hòa) – Theo ngôn ngữ khác