Liên bang Bosna và Hercegovina – Theo ngôn ngữ khác