Nintendo Entertainment System – Theo ngôn ngữ khác