Vùng đô thị phức hợp Dallas–Fort Worth – Theo ngôn ngữ khác