Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

SinhSửa đổi

Tào Tháo ( 155 - 220 ) Nhà chính trị , quân sự thời Đông Hán

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi