Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

Viên Thiệu tuyên bố thảo phạt Đổng Trác giết vua, hiệu triệu các chư hầu nổi dậy.

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi