Cách sử dụngSửa đổi

Căn bản

{{Chính|Tên bài viết chi tiết}}

Các thông số

{{Chính|Tên bài viết chi tiết 1|Tên bài viết chi tiết 2|Tên bài viết chi tiết 3|...|l1=Tên hiển thị bài 1|l2=Tên hiển thị bài 2|l3=Tên hiển thị bài 3|...}}
Ví dụ:
  • {{Chính|Thánh Kinh#Kinh Thánh Cơ Đốc giáo|l1=Thánh Kinh Kitô giáo}}. Kết quả:

{{Chính|Thánh Kinh#Kinh Thánh Cơ Đốc giáo}}

Xem thêmSửa đổi