Bản mẫu:Nội dung chất lượng

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng đề nhúng vào các trang liên quan đến nội dung chọn lọcnội dung mới, '"nội dung tốt'" của Wikipedia tiếng Việt. Bản mẫu:Nội dung tốt, Bản mẫu:Nội dung chọn lọc, Bản mẫu:Nội dung mới đổi hướng đến đây. Nó sẽ giúp tạo một bảng điều hướng gồm các liên kết trong đến những nội dung liên quan, gồm:

Cách sử dụngSửa đổi

Thêm đoạn mã sau vào đầu mỗi trang:

{{Nội dung chọn lọc|tên nội dung}}

Trong đó tên nội dung có thể nhận một trong bảy giá trị sau: nội dung chọn lọc, bài viết, hình ảnh, danh sách, chủ điểm, chủ đề (đối với nội dung CHỌN LỌC); bài viết tốt, chủ đề tốt (đối với nội dung TỐT); bạn có biết (đối với nội dung MỚI).

Ví dụ 1
{{Nội dung chất lượng|hình ảnh}}

Kết quả:

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Hình ảnh chọn lọc Tiêu chuẩn Cập nhật Thảo luận Commons
Ví dụ 2
{{Nội dung chất lượng|chủ điểm tốt}}

Kết quả:

Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc Nội dung tốt Nội dung mới
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Cổng thông tin Bài viết Chủ điểm Bạn có biết
Chủ điểm tốt Tiêu chuẩn Đề cử (0) Rút sao (1

)

Thảo luận