Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ1

Biểu quyết chọn lọc Bài viết chọn lọc: Đập cánh giữa không trung, Tòa nhà Quốc hội Việt Nam, VinFast, Chính tả tiếng Việt, Guy Fawkes · Danh sách chọn lọc: Đĩa nhạc của Girls' Generation
Biểu quyết nội dung tốt Bài viết tốt: Winchester Model 1200, Final Fantasy I, Iz*One, Trận Mollwitz, Chiến tranh Đường – Cao Câu Ly lần thứ nhất

Tài liệu bản mẫu